Jess Dukes Picks


Eyelash Boost Serum
Eyelash Boost Serum
$44
Super Eye Duo
Super Eye Duo
$62 $59
Blue Facial Oil
Blue Facial Oil
$38
TLC Bundle
TLC Bundle
$244 $196
Luminosity Eye Serum
Luminosity Eye Serum
$38
Hyaluronic Acid Serum
Hyaluronic Acid Serum
$28
TBT Serum (Anti-Aging Serum)
TBT Serum (Anti-Aging Serum)
$38
Whipped Exfoliating Mask
Whipped Exfoliating Mask
$34