Taryn Newton Picks


Eyelash Boost Serum
Eyelash Boost Serum
$44
The Works
The Works
$172 $146
Serum Set
Serum Set
$56 $53
Super Eye Duo
Super Eye Duo
$62 $59
The Elite Bundle
The Elite Bundle
$234 $187
ILYSB Perfume
ILYSB Perfume
$48
Fall Faves Bundle
Fall Faves Bundle
$45 $43
Tone + Moisture Bundle
Tone + Moisture Bundle
$148 $133